Stwórz konto

Koszyk

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.spoiwobrand.pl, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady przetwarzania danych osobowych Klientów/ Usługobiorców przez Administratora.

2. Sprzedawca/Usługodawca

1. Sprzedającym jest Sprzedającym jest Marcin Trochim działający pod firmą: Marcin Trochim HOME DESIGN, pod adresem: ul. Kasztanowa 75 Dybów Kolonia 05-250 Radzymin, zarejestrowana w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1251478610, REGON: 388486364, zwany także zamiennie „Usługodawcą”, „Wystawcą“ lub „Administratorem”.

2. Kontakt z Sprzedającym/Usługodawcą można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: spoiwo.brand@gmail.com.

3. Definicje:

Adres reklamacyjny – adres pod który należy wysłać wadliwy Produkt w związku z toczącym się postępowaniem reklamacyjnym: Izabela Łaban SPOIWO, ul. Bohaterów Monte Cassino 5/119, 15-873 Białystok.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient – konsument lub przedsiębiorca, który wyraził wolę zawarcia umowy sprzedaży produktu/ów dostępnych w sklepie internetowym spoiwobrand.pl,

Kodeks dobrych praktyk- kodeks o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 nr 171 poz. 120 z późn. zm),

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm),

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz zasady świadczenia usług przez Usługodawcę drogą elektroniczną,

Sklep Internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.spoiwo.com

Strony – Sprzedający i Klient,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,

Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 par.1 Kodeksu cywilnego zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej,

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

Wydanie – w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami jest to każdorazowo powierzenie przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi, zaś w przypadku umów zawieranych z Konsumentami – powierzenie przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi w przypadku, w którym Sprzedający nie miał wpływu na wybór sposobu dostawy towaru przez Konsumenta (w przeciwnym wypadku, za wydanie towaru uważa się umożliwienie Konsumentowi odbioru towaru w ustalonym przez strony miejscu dostawy),

Płatność – Płatność następuje w formie: bezgotówkowej: płatność przelewem na rachunek sklepu, lub płatności online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590)

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Podstawowe prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje do sprzedaży Produkty fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

3. Usługobiorca obowiązany jest do udostępniania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych w sklepie internetowym w sposób niezgodny z regulaminem lub z obowiązującym prawem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności prawnej usługobiorcy.

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu korzystania z usług świadczonych w Sklepie Internetowym oraz zawarcia Umowy Sprzedaży Usługobiorca/ Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz dowolną przeglądarką internetową.

II. Zawarcie Umowy Sprzedaży

5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

1. Strony zawierają umowę sprzedaży w ten sposób, że Klient składa zamówienie za pomocą formularza „Zamawiam”, zaś Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie na adres podany przez Klienta wiadomości elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz oświadczenie o przyjęciu go do realizacji.

2. Złożenie zamówienia może nastąpić jedynie pod warunkiem oświadczenia przez Klienta, że przeczytał i akceptuje regulamin oraz zapoznał się z polityką prywatności.

3. Do momentu kliknięcia w pole „Zamawiam” Klient może samodzielnie edytować podane przez siebie dane. Po wysłaniu zamówienia Klient może zwrócić się o ich zmianę do Sprzedającego za pomocą adresu poczty elektronicznej spoiwo.brand@gmail.com ,

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych przy składaniu zamówienia.

5. Łączne koszty realizacji zamówienia obejmują cenę za Produkt oraz koszty dostawy zgodnie z podsumowaniem dokonywanym w formularzu „Dostawa i płatność”, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostawę poza opłatami wynikającymi z cenników operatorów.

8. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży oraz informacji o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta następuje za pomocą opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego Regulaminu dostępnego w zakładce „Regulamin” a także poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą wiadomości elektronicznej o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

6. Możliwe sposoby płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujący sposób:

  • metodą “Szybkich płatności online”,
  • przelewem bankowym

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

-przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Marcin Trochim HOME DESIGN, Nr: 17114020040000320281097617

-za pomocą szybkich płatności Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

– za pobraniem – zapłata dla kuriera podczas odbioru.

(Art. 535

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Art. 471

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.)

2. Klient jest zobowiązany do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. W razie nie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w powyższym terminie Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży bez wskazywania terminu dodatkowego, potwierdzając powyższe za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

4. Na każdy sprzedawany Produkt Sprzedający wystawia paragon lub rachunek.

5. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty kwoty wskazanej w podsumowaniu zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

7. Czas realizacji Zamówienia

1. Czas realizacja Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskaże inny termin.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. Możliwe sposoby i terminy dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium.

2. Koszty dostawy oraz szacunkowy termin jej realizacji przedstawiane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

3. Klient ma możliwość dokonania wyboru między następującymi sposobami dostawy:

– przesyłka kurierska DPD. Koszt dostawy – 15 zł.

9. Odstąpienie od umowy (zwrot Produktu)

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres spoiwo.brand@gmail.com przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie, byleby wynikała z niego w sposób jednoznaczny wola Klienta będącego Konsumentem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia, zamówienie to przestaje wiązać Strony.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”

8. Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

9. Do przesyłki zawierającej zwracany Produkt należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

10. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty odesłania Produktu Sprzedającemu.

10. Procedura reklamacyjna

1. Rozróżnia się dwojakiego rodzaju reklamacje w Sklepie Internetowym:

2. reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych,

3. reklamacje dotyczące Produktów

4. Oba rodzaje reklamacji należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: spoiwo.brand@gmail.com

5. W celu przyspieszenia realizacji procedury reklamacyjnej należy w opisie reklamacji zawrzeć następujące dane:

6. opis zgłaszanej wady,

7. datę wystąpienia wady,

8. przedmiot żądania Konsumenta,

9. dane kontaktowe osoby zgłaszającej wadę.

10. Zgłoszenie reklamacji niezgodnie z powyższą procedurą nie wpłynie na jej skuteczności, a ma wpływ jedynie na szybkość rozpatrywania reklamacji.

11. Brak ustosunkowania się w podanym terminie do reklamacji oznacza, iż Sprzedający/Usługodawca uznał ją za uzasadnioną.

12. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do zgłoszonych przez Klienta będącego Konsumentem wad Produktu konieczne będą bezpośrednie oględziny Produktu, a także w razie gdy jest to koniecznie do zrealizowania uprawnień wynikających z rękojmi przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedający wezwie go do dostarczenia mu Produktu na adres reklamacyjny na koszt Sprzedającego.

13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji Produktu, zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem, ureguluje zobowiązania finansowe powstałe na skutek zrealizowania przez niego roszczenia z tytułu rękojmi.

11. Zasady odpowiedzialności Sprzedającego

1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) reguluje w szczególności Kodeks Cywilny (przepisy artykułów 556- 576).

2. Na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu istniejące w chwili wydania Produktu lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w chwili jego wydania.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową, która w szczególności może polegać na tym, że Produkt:

– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta będącego Konsumentem,

– nie nadaje się do celu, o którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

– została Klientowi będącemu Konsumentem wydana w stanie niezupełnym,

– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta będącego Konsumentem, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

5. Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. Klient będący Konsumentem ma następujące uprawnienia wynikające rękojmi:

7. żądanie obniżenia ceny,

8. odstąpienie od umowy,

9. żądanie usunięcia wady,

10. żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad.

11. Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie z zastrzeżeniem przypadku gdy Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego lub gdy Sprzedający nie wywiązał się uprzednio z tego obowiązku.

12. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

13. W odpowiedzi na oświadczenie o obniżeniu ceny Sprzedający podaje wartość upustu, która wynika z różnicy wartości Produktu pełnowartościowego do Produktu wadliwego.

14. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

15. Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

12. Terminy dochodzenia roszczeń

1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu Wydania Produktu.

2. Roszczenie Klienta będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.

3. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy § 14 oraz ustępu 1 i 2 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ze Sprzedającym/ Usługodawcą oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

III. Dane osobowe

14. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca – SPOIWO Izabela Łaban, NIP 5423434292, REGON 388850982, za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.spoiwobrand.pl Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).ch Usługobiorców/Klientów przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca/ Usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane i zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie lub realizacji umowy sprzedaży.

3. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów udostępniane są przez nich dobrowolnie. Z uwagi jednak na cel ich przetwarzania jakim jest realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej podanie danych w niepełnym zakresie bądź odmowa ich udostępnienia skutkuje nie zawarciem ww. umowy.

4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących ich osoby oraz danych dotyczących składanych przez nich Zamówień oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: spoiwo.brand@gmail.com.

5. W celu realizacji dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym z uwagi na cel umowy.

6. W celu realizacji płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym w zakresie niezbędnym z uwagi na cel umowy.

7. Klient ma prawo do wniesienia skargi jako jednego ze środków ochrony prawnej zostało uregulowane w art. 77 RODO. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

IV. Postanowienia końcowe

15. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca/Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu.

2. W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma miejsce w okresie związania Stron umową o charakterze ciągłym, Klienta wiąże Regulamin w wersji zmienionej, gdy łącznie zostały spełnione poniższe warunki:

3. klient został powiadomiony drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu,

4. w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia Klient nie złoży oświadczania o wypowiedzenia umowy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: spoiwo.brand@gmail.com

5. W pozostałych przypadkach Klienta wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.

16. Właściwość sądu

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

17. Przepisy odsyłające

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Back to Top