Stwórz konto

Koszyk

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu “Mój płaszcz”

By
17 grudnia 2020

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) i Fundatorem nagrody jest A&M Aneta Trochim, ul. Kasztanowa 75 Dybów Kolonia, 05-250 Radzymin, zarejestrowana w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5423207952, REGON: 367517428, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu informuje Uczestników, że:
  1. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Instagram i Facebook (zwane dalej: „Serwisami”) ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisu, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu,
  2. Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Serwisu) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Serwisu, a naruszenie regulacji Serwisu stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie,
  3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Niniejszy regulamin:
  1. stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza bezwzględnie lub semiimperatywnie obowiązujących przepisów, a w przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów okazał się niezgodny, w miejsce takiego zapisu stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
  2. określa przeprowadzenie Konkursu w sposób zupełny z zastrzeżeniem, iż sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Materiały inne niż Regulamin mają charakter informacyjny.
 4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej “Uczestnikiem”, a po ogłoszeniu wyników i uznania za zwycięzcę Konkursu – „Laureatem”) przystępując do Konkursu powinna zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w konkursie do żadnych świadczeń, z zastrzeżeniem postanowień § 4 i § 6.
 6. Organizator informuje niniejszym Uczestników, że wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w konkursie są następujące:
  1. co do współpracy z jego systemem teleinformatycznym: komputer lub telefon osobisty z dostępem do sieci Internet oraz konto w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram,
  2. co do współpracy z Serwisem – podane w regulaminie danego Serwisu.

§2. WYGRANA I CZAS TRWANIA

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisów Facebook i Instagram pod adresem @spoiwo.brand, www.instagram.com/spoiwo.brand orazhttps://www.facebook.com/Spoiwobrand-100460818430606/
 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 04.12.2020 od godziny 18:00 do 31.01.2021r. do 23.59. Dnia 02.02.2021 r. zostanie wysłana nagroda.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w dowolnym okresie jego obowiązywania.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada konto własne na Intagramie bądź Facebooku
  2. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  3. jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  4. posiada adres poczty elektronicznej e-mail i poinformuje Organizatora o tym adresie po ogłoszeniu wyników Konkursu,
  5. spełniła wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie,
  6. nie zachodzą wobec niej okoliczności wyłączające udział w Konkursie wskazane w Regulaminie.
 2. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
  1. uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
  2. nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz
  3. w razie przyznania Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

§4. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dokonać następujących czynności:
  1. zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin pod postem konkursowym na portalu Facebook bądź Instagram, ew. w poście pod dodanym zdjęciem konkursowym.
  2. opublikować zdjęcie ,,Kreatywne selifie” na swoim profilu na jednym z Serwisów (Instagram bądź Facebook) z wykorzystaniem znacznika składającego się ze słowa #spoiwo, #spoiwopłaszcze, poprzedzonego znakiem “#” oraz oznaczenia marki @spoiwo.brand oraz napisać nazwę płaszcza, który będzie opisywał Uczestnika i w jednym zdaniu bądź większej ilości napisać dlaczego. Przykład: ,,Swawolna – to kobieta, która lubi bawić się swoim wyglądem. Nie boi się odważnych, niestandardowych rozwiązań i nie lubi nudy. Kobieta, która kreuje i wyznacza trendy.”, w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu, dokonując w ten sposób zgłoszenia w Konkursie,
  3. spełnić wymogi wskazane w Regulaminie,
  4. po poinformowaniu Laureatów o zwycięstwie w Konkursie Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi adres poczty elektronicznej e-mail, a ponadto podać imię, nazwisko Laureata lub ewentualnie adres wysyłkowy Laureata, które będą służyć do przekazywania informacji związanych z Konkursem oraz do przekazania mu Nagrody,
  5. wyrazić – poprzez akceptację Regulaminu – zgodę na :
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązuje się wyrazić zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na stronie internetowej oraz w Serwisach takich jak facebook, Instagram.
 3. Uczestnik oświadcza również, iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w ramach Konkursu wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunku, w tym na zgłoszenie zadania konkursowego,
 4. Zdjęcia naruszające przepisy prawa lub sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z Regulaminem oraz niespełniające wymogów, w tym w szczególności stanowiące kolaż lub grafikę nie będą uwzględniane w Konkursie,
 5. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia zostały przypisane do jego profilu użytkownika w Serwisach oraz zostały podpisane jego nazwą Użytkownika,
 6. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego zdjęcie podlegało również możliwości oceny przez większe grono naszych odbiorców. Możliwe, że poprosimy odbiorców naszych social – mediów o głosy na najlepsze zdjęcie i opis 4 osób.
 7. Zdjęcie musi być wykonane i dodane od dnia 4.12.2020 r. zdjęcia ze wcześniejszą datą nie będą brane pod uwagę.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia daty trwania konkursu, jeśli nie zgłosi się minimum 20 uczestników.
 9. Profil na czas konkursu musi być otwarty.

§5. NAGRODY

 1. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, którego najciekawsze zdjęcie wraz z najciekawszym opisem zostanie nagrodzone na podstawie decyzji podjętej przez Izabelę Łaban oraz Anetę Trochim i ew. 4 najlepsze osoby będą oceniane przez naszych odbiorców na profilu na instagramie @spoiwo.brand
 2. Organizator przyzna kurtkę ,, Łebska” w rozmiarze M i o składzie: 80% wełny i 20% poliestru, podszewka 100% wiskoza, guziki – produkt polski. Szyta i projektowana w Polsce.
 3. Nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.
 4. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 6. Organem nadzorującym przebieg Konkursu, a w tym wyłącznie uprawnionym do przyznania Nagród, jest Komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. Komisja konkursowa zostanie powołana z dniem rozpoczęcia Konkursu.

§6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i zamieszczając zdjęcia oświadcza, iż są one jego autorstwa.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych zadań konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, wykorzystywanie z opublikowanego przez niego zadania konkursowego. Czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, komunikacji publicznej.
 5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. zadań konkursowych na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe korzystanie przez Organizatora Konkursu z zamieszczonych przez Uczestników zdjęć, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu.
 7. Uczestnik upoważnia Organizatora do anonimowego rozpowszechniania zdjęć bez ich podpisania imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 8. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przysługujących im praw lub dóbr, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych.

§7. OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD

 1. Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna na Social Mediach marki Spoiwo.
 2. Jeśli liczba zgłoszeń przewyższy 20 zdjęć, Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie dnia 02.02.2021 r. w taki sam sposób w jaki brali w nim udział – poprzez Serwisy społecznościowe Instagram lub Facebook. Organizator zobowiązuje się do wysłania wiadomości prywatnej do Laureata Konkursu. Jeżeli Laureat nie odpowie na wiadomość w przeciągu 12 godzin od jej wysłania, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnej osobie na liście zwycięzców zgodnie ze sporządzonym raportem.
 3. Nagroda główna zostanie wysłana przez Organizatora na wskazany przez Laureata adres wysyłkowy w ciągu 2 dni od daty podania adresu wysyłkowego przez Laureata. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania Nagrody kolejnej osobie wybranej przez Komisję Konkursową w razie nieprzesłania wszystkich niezbędnych informacji do odebrania Nagrody w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Wszelkie informacje związane z odbiorem Nagrody do Laureata zostaną przesłane za pośrednictwem Serwisów lub pocztą elektroniczną na adres, który został przez nich podany.
 5. Wydanie Wyróżnień następuje poprzez wysłanie ich do Laureata drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany przez Laureata. Wydanie Nagrody głównej następuję poprzez wysłanie jej do Laureata na adres wysyłkowi podany przez Laureata.
 6. Dane Laureata w zakresie jego imienia i nazwiska oraz pseudonimu zostaną opublikowane na stronie profilach społecznościowych Organizatora – na Instagramie, na Facebooku.

§8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom. Podstawę reklamacji stanowi naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno być złożone pocztą elektroniczną na adres Organizatora spoiwo.brand@gmail.com lub dostarczone na piśmie na adres Organizatora A&M Aneta Trochim, ul. Kasztanowa 75 Dybów Kolonia, 05-250 Radzymin i powinno zawierać: dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację, jego adres, datę i miejsce zdarzenia, adres uczestnika, rodzaj konkursu, treść żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Strony zgodnie ustalają, że każda z nich ponosi odpowiedzialność:
  1. za własne urządzenia oraz systemy teleinformatyczne z których korzysta przy udziale w Konkursie, także ich ustawienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia i systemy drugiej Strony, a w tym za korzystanie z tych urządzeń i systemów przez osoby nieuprawnione,
  2. za podmioty, którymi posługuje się przy udziale w Konkursie, w tym podmioty przesyłające dane i nie ponosi odpowiedzialności za podmioty, którymi posługuje się druga strona, w tym za podmioty przesyłające dane drugiej Strony.
 2. Organizator zobowiązuje się względem Uczestnika korzystać przy Konkursie wyłącznie z podmiotów, które zawodowo dokonują danego rodzaju czynności.

§10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator tj.
 2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych wysyłają wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: spoiwo.brand@gmail.com
 3. Dane osobowe uczestników będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie tj.:
  • w celu organizacji i realizacji Konkursu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, czyli realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym wyłonienia Laureatów, poinformowania o wynikach Konkursu, przyznania nagród w konkursie, wysłania nagród konkursowych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze m.in. jako fundatorze nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe).
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu tj. przez okres do zakończenia Konkursu wskazany w Regulaminie, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych – przez okres wskazanych w odpowiednich przepisach prawa.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować w zależności od przypadku niemożnością wzięcia udziału w Konkursie, niemożnością realizacji wysyłki nagród.
 9. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zrealizowania Konkursu wobec takiego Uczestnika i niemożność przekazania mu nagrody.
 10. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem, przetwarzające je na zlecenie Organizatora m.in. dostawcom usług informatycznych w tym obsługującym systemy informatyczne Organizatora, agencjom marketingowym wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu oraz podmiotom doręczającym Laureatom nagrody takim jak operatorzy pocztowi lub kurierzy.
 11. Uczestnik, publikując w związku z Konkursem jakiekolwiek zdjęcia z wizerunkiem osoby trzeciej lub inne dane osoby trzeciej każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę tej osoby na ich publikację oraz przekazanie danych Organizatorowi.
 12. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 13. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu poprzez Social Mediahttps://www.facebook.com/Spoiwobrand-100460818430606/ oraz https://www.instagram.com/spoiwo.brand/ .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top